A A A

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE PERMANENT VACANTE și FUNCȚIILOR PUBLICE TEMPORAR VACANTE

06 Noiembrie 2023 | 244

 

JUDECĂTORIA EDINEȚ ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE PERMANENT VACANTE și FUNCȚIILOR PUBLICE TEMPORAR VACANTE ÎN CADRUL SECRETARIATULUI JUDECĂTORIEI EDINEȚ

  6 noiembrie 2023

            I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Edineț anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție pemanent vacante și funcțiilor publice de execuție temporar vacante de:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

1

Asistent judiciar

 

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Sediul Briceni

1

permanent

2

Asistent judiciar

 

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Sediul Central

1

temporar

  Concursul include proba scrisă și interviul.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:

Studii: - superioare de licență în drept sau echivalentă, cu excepţia funcţiilor publice de execuţie de grefier, în care, după caz, pot fi încadrate persoane cu studii medii de specialitate absolvite cu diplomă;

Experienţă profesională: nu necesită experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet

 

       II. Cerințele de bază pentru candidați:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) cunoaște limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul

respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punctul de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform

certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt

stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin.(1) lit. a), b) şi f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

 

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs 1, care conţine:

- formularul de participare (care poate fi descărcat aici);

- copia buletinului de identitate;

-  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- documentul ce atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcţiile unde se solicită ca candidatul să posede cunoştinţe în domeniul dat);

- documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat aici)

- certificat medical (Forma nr. 086).

1 NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 27 noiembrie 2023, ora 16:30.

            Telefon de contact: 0-246-2-28-68.

Adresa poştală: mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 1.

Adresa e-mail: jed@justice.md

Persoane de contact: Adriana IVASIUC, şef Serviciu resurse umane/ Cristina RAILEAN, șef al Secretariatului.

V. Lista bibliografiei, ce poate fi consultată în vederea pregătirii pentru concurs:

- Constituţia Republicii Moldova;

- Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

- Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului

public;

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

- Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative:

- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de Asistent Judiciar):

-  Codul Civil a Republicii Moldova;

-  Codul Penal a Republicii Moldova;

- Codul Contravențional a Republicii Moldova;

-  Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova;

- Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova;

- Codul Administrativ a Republicii Moldova;

- INSTRUCȚIUNEA cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel.

 

                       Preşedintele interimar

                       al Judecătoriei Edineţ                 //semnătura//             Lilia ȚURCAN