A A A

ORDIN nr. 22

16 Aprilie 2021 | 274

                                                                ORDIN nr. 22

cu privire la abrogarea Ordinului Judecătoriei Edineț nr. 19 din 31 martie 2021 și Ordinului Judecătoriei Edineț nr. 20 din 2 aprilie 2021 și

cu privire la instituirea unor noi măsuri de organizare a activității Judecătoriei Edineț în legătură cu prevenirea și controlul de răspândire a infecției COVID-19

          16 aprilie 2021                                                                                      mun. Edineţ

Conform prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 49 din data de 31.03.2021 cu privire la declararea stării de urgență, prin care s-a declarat stare de urgență în perioada 1 aprilie - 30 mai 2021 inclusiv, ținând cont de prevederile Dispoziției nr. 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova și de Dispoziția nr. 3 din 15 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, totodată, CSM a emis Dispoziția nr. 35 la data de 2 aprilie 2021 cu privire la activitatea instanțelor judecătorești în perioada stării de urgență.

În vederea prevenirii transmiterii virusului SARS-CoV-2, totodată în scopul protejării personalului Judecătoriei Edineț şi prevenirii transmiterii infecției COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. l), art. 161 alin. l) lit. ”q”  și art. 45 alin. l) din Legea privind organizarea judecătorească, Judecătoria Edineț consideră necesar o abordare coordonată în privinţa acestei situaţii, prin asigurarea implementării unitare a măsurilor de protecţie, -

                                                             ORDON:

1. Se abrogă Ordinul Judecătoriei Edineț nr. 19 din 31 martie 2021 ”Cu privire la prelungirea măsurilor de organizare a activității Judecătoriei Edineț instituite în legătură cu prevenirea și controlul de răspândire a infecției COVID-19” și Ordinul Judecătoriei Edineț nr. 20 din 2 aprilie 2021 ”Cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr. 19, din 31 martie 2021 ”cu privire la prelungirea măsurilor de organizare a activității Judecătoriei Edineț instituite în legătură cu prevenirea și controlul de răspândire a infecției COVID-19”.

2. Se instituie regim special de muncă, în cadrul Judecătoriei Edineț până la data de 30 mai 2021, inclusiv cu menținerea timpului de lucru începând cu ora 08:00 până la ora 17:00, cu pauza de masă de la ora 12:00 până la ora 13:00.

3. Se respectă strict prevederile Instrucțiunii ”cu privire la înăsprirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID-19 instituite în cadrul Judecătoriei Edineț”, aprobată prin Ordinul Judecătoriei Edineț, nr. 15 din 15.03.2021.

4. Se respectă distanța fizică între persoane de cel puțin 1 (un) metru cu așteptarea participanților la ședințe, inclusiv: avocați, procurori și executori judecătorești - în afara incintei judecătoriei.

5. Se atrage la serviciu numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligator, cu un număr de până la 30 % pentru fiecare din sediul instanței, ceilalţi vor activa la dinstanță de la domiciliu, cu acordul conducerii instanței/ a judecătorului și cu obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței, la solicitare, cu interzicerea acestora de a părăsi domiciliul fără necesitate stringentă și cu excluderea prezenţei şi/sau interacţiunii salariaţilor în 2 cicluri consecutive.

6. Se pune în sarcina administratorilor de clădire monitorizarea respectării normelor de igienizare şi dezinfectare a tuturor spaţiilor din cadrul Judecători Edineț.

7.  Se instituie un regim înăsprit, special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Edineț, până la data de 30 mai 2021 inclusiv, după cum urmează:

7.1. În perioada stării de urgență, în materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate cauzele la acțiunile  împotriva activității administrative realizate de către Comisia pentru Situații Excepționale, cauzele ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecţie, cauzele la acţiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, ce vizează luarea în custodie publică a străinilor şi de prelungire a duratei acesteia, cauzele care, potrivit legii, se judecă prioritar și de urgență (art. 192 Cod de procedură civilă), cauzele care, potrivit legii, se examinează în procedură scrisă, inclusiv care se examinează în lipsa părților, recursurile, cererile de revizuire, cauzele cu valoare redusă, conflictele de competență, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanță, cererile de validare a creanțelor, recuzările/abținerile, cauzele aflate la etapa pronunțării a fazei dezbaterilor judiciare, cauzele accelerate în condițiile legii, adopțiile, cererile privind înapoierea copilului în statul reședinței sale obișnuite și cele privind exercitarea dreptului de vizitare a copilului, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv a cauzelor care prezintă prioritate, se va decide particular de completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.

7.2. Alte cauze civile și de contencios administrativ se suspendă de drept.

7.3. În procesele prevăzute la pct. 7.1, când este posibil, instanţele judecătoreşti dispun măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă şi procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

7.4. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de drept, prevăzute la pct. 7.2., aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentei dispoziții, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgență.

7.5. Pentru cauzele nespecificate la pct. 7.1., inclusiv prin derogare de la pct. 7.2. din prezenta dispoziție, cu consimțământul participanților la proces, dezbaterile judiciare în primă instanță și instanța de apel se desfășoară în procedură scrisă, cuexcepţia cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezenţa   articipanţilor la şedinţa de judecată. Dacă părţile şi alţi participanţi la proces sunt reprezentaţi de avocaţi și/sau angajați ai persoanelor juridice de drept public sau privat, alți profesioniști, dezbaterile judiciare se desfășoară în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezenţa participanţilor la şedinţa de judecată. Prin derogare de la prevederile art. 218 din Codul administrativ, examinarea și soluționarea în fond a acțiunii în contencios administrativ are loc în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanța de judecată apreciază necesitatea convocării participanților și/sau a reprezentanților în şedinţa publică.

7.6. În materie penală și contravențională vor fi examinate cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Concomitent, în perioada stării de urgență în materie penală se vor examina cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigații speciale, măsurile asiguratorii, cauzele care se examinează în lipsa părților, recuzările/abținerile, conflictele de competență pozitive și negative, strămutările, conexările, cauzele aflate în faza avansată de examinare (pledoarii plus ultimul cuvânt), cauzele penale în ordine de apel și recurs în cadrul cărora sunt persoane deținute (arestate), cauzele în care persistă riscul prescrierii faptei/atragerii la răspundere penală, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare, cauzele privind aplicarea prevederilor art. 313, 469, 4731, 4732, 4733 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, în situația în care, la judecarea lor participă persoane în detenție, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cause care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv cauzele care reprezintă prioritate, se va decide particular de Completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.

7.7. În perioada stării de urgență, prin derogare de la prevederile Codului deprocedură penală, cauzele penale în ordine de recurs ordinar conform art. 447 din Codul de procedură penală, cauzele care nu sunt specificate în pct. 6.6, privind aplicarea dispozițiilor art. 33-35, 313, 469-473, 473/1, 473/2, 473/3 din Codul de procedură penală, se vor examina în procedură scrisă, fără desfășurarea ședinței de judecată, cu asigurarea participanților la proces a garanțiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO. Solicitarea opiniei scrise a participanților la proces este obligatorie.

7.8. În perioada stării de urgență, prin derogare de la normele Codului contravențional, judecarea tuturor cauzelor în materie contravențională se va realiza în procedură scrisă, cu aplicarea prevederilor Cărții a II-a Capitolul VII/1 din Codul contravențional. Asigurarea pentru participanții la proces a garanțiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO, inclusiv solicitarea opiniei scrise a participanților la proces, este obligatorie.

7.9. Prin derogare de la prevederile pct. 7.7. și 7.8., în cazul în care, din materialele cauzei penale sau contravenționale derivă imposibilitatea judecării ei în procedură scrisă, inclusiv din motive de complexitate sporită, judecarea cauzei se va desfășura în ședință publică cu participarea fizică a participantului la proces, exclusive în cazul în care completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul va constata existența pericolului încălcării termenului rezonabil de judecare.

7.10. Alte cauze, nespecificate în pct. 7.6. - 7.9., pot fi suspendate printr-o încheiere a instanței de judecată. Reluarea examinării lor se va realiza din oficiu după încetarea situației excepționale și/sau în situația în care Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va dispune altfel.

7.11. Ședințele judiciare care impun desfășurarea lor cu prezență fizică se vor organiza cu limitarea numărului de participanți, reieșind din normativul 4m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii, și vor dura nu mai mult de 60 minute. În acest context, completurile vor stabili termenele de judecată pentru atâtea cauze, încât să asigure respectarea acestor normative.

7.12. În condițiile legii, inclusiv dacă parametrii tehnici ai instanței și numărul participanților la proces permit, organizarea ședinței pentru dosarele ce se vor examina cu precădere conform prezentei dispoziții se va realiza și prin videoconferință.

7.13. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.

8. Accesul justiţiabililor în incinta Judecătoriei Edineț, se va permite doar în baza citaţiei în cauzele care se regăsesc la subpunctele pct. 7 al prezentului Ordin, pentru ziua respectivă, cu respectarea normelor de igienă personală, şi cu interzicerea intrării atât a participanților cât și al avocaților, procurorilor și executorilor judecătorești în incinta judecătoriei, până la momentul începerii ședinței de judecată.

9. Accesul tuturor persoanelor în Secția care are program de lucru cu publicul se restricționează în așa fel încât depunerea cererilor, înscrisurilor, actelor de procedură cât și eliberarea actelor solicitate se va efectua prin adresa de e-mail și/sau poștală a instanței și sediilor acesteia, precum și prin fax.

10. Întrunirea membrilor organelor colective (de autoadministrare) pe  pe perioada regimului stării de urgenţă are loc prin intermediul sistemului de teleconferinţă.

11. Președintele și Vicepreședintele Judecătoriei Edineț vor verifica respectarea executării prevederilor prezentului Ordin.

12. Nerespectarea prevederilor expuse în prezentul Ordin, care constituie pericol pentru sănătatea publică, va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

13. În funcţie de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice, măsurile vor fi revizuite și actualizate prin Ordinele ulteriore.

14. Prezentul Ordin se publică pe pagina web a Judecătoriei Edineț, se afișează la intrarea în instanță, pe panoul informativ a sediilor Judecătoriei Edineț.

 

 

            Preşedintele      

           Judecătoriei Edineţ           //semnătura//                           Lilia ŢURCAN