A A A

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE PERMANENT VACANTE și FUNCȚIILOR PUBLICE TEMPORAR VACANTE ÎN CADRUL SECRETARIATULUI JUDECĂTORIEI EDINEȚ

08 Septembrie 2022 | 43

 

JUDECĂTORIA EDINEȚ ANUNȚĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE PERMANENT VACANTE și FUNCȚIILOR PUBLICE TEMPORAR VACANTE ÎN CADRUL SECRETARIATULUI JUDECĂTORIEI EDINEȚ

01 august 2022

            I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Judecătoria Edineț anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție pemanent vacante și funcțiilor publice de execuție temporar vacante de:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

3

Specialist principal

Serviciul financiar-economic

Sediul Central

1

permanent

6

Asistent judiciar

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

Sediul Briceni

1

temporar

   7

Specialist principal

Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale și de contencios administrativ, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală.

Sediul Briceni

1

permanent

1

temporar

   8

Specialist superior

Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale, din cadrul Direcției evidență și documentare procesuală.

Sediul Briceni

1

permanent

  Concursul include proba scrisă și interviul.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:

Studii: - superioare de licență în drept;

              - superioare de licență în domeniul economic/financiar.

Experienţă profesională: nu necesită experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet

       II. Cerințele de bază pentru candidați:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) cunoaște limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul

respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punctul de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform

certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt

stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin. (1) lit. a) şi b)

sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate,

ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a

dispus această interdicţie;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un

act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs1, care conţine:

- formularul de participare (care poate fi descărcat aici);

- copia buletinului de identitate;

-  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- documentul ce atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcţiile unde se solicită ca candidatul să posede cunoştinţe în domeniul dat);

- copia carnetului de muncă;

- documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;

- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat aici)

- certificat medical (Forma nr. 086).

1 NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 15 august 2022, ora 17:00.

Telefon de contact: 0-246-2-28-68.

Adresa poştală: mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 1.

Adresa e-mail: jed@justice.md

Persoană de contact: Adriana IVASIUC, şef Serviciu resurse umane/ Cristina RAILEAN, șef al Secretariatului.

V. Lista bibliografiei, ce poate fi consultată în vederea pregătirii pentru concurs:

- Constituţia Republicii Moldova;

- Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

- Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului

public;

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

- Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative:

- Codul nr. 116 din 19.07.2018 codul administrativ al Republicii Moldova;

- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de Asistent Judiciar și Grefier):

-  Codul Civil a Republicii Moldova;

-  Codul Penal a Republicii Moldova;

- Codul Contravențional a Republicii Moldova;

-  Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova;

- Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova;

- INSTRUCȚIUNEA cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel.

Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de Specialist principal/Specialist superior în cadrul DEDP):

-  Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova;

- Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova;

- Codul Contravențional a Republicii Moldova;

- INSTRUCȚIUNEA cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel.

Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de Specialist principal, Serviciul financiar-economic):

- Legea nr. 181 din 25.07.2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;

- Legea contabilității nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007;

- Legea nr. 155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

- Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Hotărârea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind

casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe;

- Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr.158 din 4

iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;

- Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii

nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

- Ordinul Ministerului Finanțelor RM nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară;

- Ordinul Ministerului Finanțelor RM nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului

de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și

raportarea financiară în sistemul bugetar.

Acte normative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de Specialist principal, Serviciul resurse umane):

-  Codul Muncii a Republicii Moldova;

- Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

- Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

- Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a Legii nr.158 din 4

iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcționarului public;

- Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii

nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

 

 

Preşedintele interimar

al Judecătoriei Edineţ         //semnătura//         Lilia ȚURCAN