A A A

Anunţ cu privire la prelungirea concursului

16 Ianuarie 2024 | 82

Anunţ

cu privire la prelungirea concursului

              11 ianuarie 2024

În temeiul art. 46 lit. b) din Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04.07.08 cu privire la funcția public și statutul funcționarului public, Judecătoria Edineţ anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiei publice vacante de:

Nr.

Titlul funcției

Subdiviziunea

Sediul

Nr. unități

Perioada de angajare

1

Grefier

Grefa secretariatului instanței judecătorești

 

sediul Briceni

1

permanent

  Concursul include proba scrisă și interviul.

Cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice:

Studii: - superioare de licență în drept sau echivalentă, cu excepţia funcţiilor publice de execuţie de grefier, în care, după caz, pot fi încadrate persoane cu studii medii de specialitate absolvite cu diplomă;

Experienţă profesională: nu necesită experiență profesională în domeniu.

Cunoştinţe: - Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);

- Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet

       II. Cerințele de bază pentru candidați:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) cunoaște limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul

respectiv în limitele stabilite de lege;

c) are capacitate deplină de exerciţiu;

d) nu a împlinit vârsta de 63 de ani;

e) este aptă, din punctul de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform

certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sunt

stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit. a), b) şi f) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

III. Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs 1, care conţine:

- formularul de participare (care poate fi descărcat aici);

- copia buletinului de identitate;

-  copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţământ acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educaţiei);

- copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- documentul ce atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (pentru funcţiile unde se solicită ca candidatul să posede cunoştinţe în domeniul dat);

- copia carnetului de muncă;

- documentele de evidenţă militară - pentru recruţi şi rezervişti;

- cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere, care poate fi descărcată aici );

- acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (care poate fi descărcat aici)

- certificat medical (Forma nr. 086).

1 NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

IV. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 31 ianuarie 2024, ora 16:30.

Telefon de contact: 0-246-2-28-68.

Adresa poştală: mun. Edineț, str. Ștefan Vodă, 1.

Adresa e-mail: jed@justice.md

Persoane de contact: Adriana IVASIUC, şef Serviciu resurse umane/ Cristina RAILEAN, șef al Secretariatului.

V. Lista bibliografiei, ce poate fi consultată în vederea pregătirii pentru concurs:

- Constituţia Republicii Moldova;

- Legea nr. 514-XIII din 06.07.1995 privind organizarea judecătorească;

- Legea nr. 544-XIII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului;

Acte legislative specifice domeniului serviciului public:

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului

public;

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

- Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

- Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informație;

- Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative:

- Codul nr. 116 din 19.07.2018 codul administrativ al Republicii Moldova;

- Legea integrității nr. 82 din 25.05.2017.

Acte notmative în domeniul de specialitate (pentru funcţia de Grefier):

-  Codul Civil a Republicii Moldova;

-  Codul Penal a Republicii Moldova;

- Codul Contravențional a Republicii Moldova;

-  Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova;

- Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova;

- INSTRUCȚIUNEA cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţi de apel.

 

 

     Președintele interimar

     al Judecătoriei Edineț                  //semnătura//                   Lilia ȚURCAN